Wed Jul 6 07:37:31 UTC 2016
Hello, World.
shinagawa server